Statistics

Geographical Distribution of SSE Members and Their Business Branches

Regional Distribution of the Members and their Branches of the SSE by End-2017

Region Number of
Companies
Number of Branches Transaction Amount of
the Branches
(million yuan)
Percentage(%)
Anhui 2 308 4784555.92 0.79
Beijing 19 553 84100200.67 13.88
Fujian 3 479 20858083.01 3.44
Gansu 1 106 812581.93 0.13
Guangdong 22 1446 156183557.15 25.78
Guangxi 1 202 2761684.90 0.46
Guizhou 2 118 1262650.41 0.21
Hainan 2 72 1091049.04 0.18
Hebei 1 272 3874575.73 0.64
Henan 1 378 4485287.99 0.74
Heilongjiang 1 181 7002650.08 1.16
Hubei 2 403 11640667.91 1.92
Hunan 3 393 7401937.21 1.22
Jilin 2 157 2949896.44 0.49
Jiangsu 6 919 33559818.69 5.54
Jiangxi 2 325 7379591.90 1.22
Liaoning 3 383 9225319.91 1.52
Inner mongolia 2 116 3406901.61 0.56
Ningxia 0 52 353136.33 0.06
Qinghai 1 29 390145.44 0.06
Shandong 3 602 13023085.53 2.15
Shanxi 2 199 2926226.06 0.48
Shaanxi 3 273 4646990.83 0.77
Shanghai 17 783 157305598.77 25.96
Sichuan 4 443 23777122.71 3.92
Tianjin 1 175 4047639.34 0.67
Tibet 2 26 1437279.63 0.24
Xinjiang 2 111 1227727.64 0.20
Yunnan 2 174 2792688.22 0.46
Zhejiang 3 973 27021433.54 4.46
Chongqing 1 222 4107839.32 0.68

Membership, 1990-2017

Year 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Membership 25 29 171 481 550 553 523 467 317
Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Membership 309 305 255 199 171 161 152 152 142
Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Membership 109 107 106 112 112 111 113 112 115
Year 2017
Membership 116

*Above information is quoted from Shanghai Stock Exchange Factbook.For more information, please Contact Us.